unitarius orokseg

A Magyar Unitárius Egyház az egyetemes keresztény anyaszentegyház része, az Isten országa megélésére törekvő Jézus-követők szeretetközössége.

A Jézus tanításához és közvetlen tanítványaihoz visszavezethető egyistenhívő, unitárius kereszténység intézményes egyházi formája a reformáció korában szerveződött, és a történelem haladó értékeit vállalva teljesedik ki. Hivatása Isten és ember szolgálata, a közösség életének építése.

A Magyar Unitárius Egyház hirdeti Isten egységét, Jézus példájának és tanításainak követését, a teremtett világ, az élet és a család tiszteletét, az ember eredendő jóravalóságát, egyéni felelősségét és a jellem általi üdvözülését, az örökéletet, a hit, az értelem és a lelkiismeret fontosságát. Hirdeti és gyakorolja a lelkiismereti és vallásszabadságot, a vallási és világnézeti különbözőségek megismerése iránti nyitottságot, valamint a felekezetközi türelmet, és a társadalmi igazságosságot.

Küldetésének területei: a hitélet, a szeretetszolgálat, az oktatás, a nevelés, a közművelődés, valamint a társadalmi felelősségvállalás.
Az egyház szabad vallásgyakorlatát első alkalommal az erdélyi országgyűlés 1568. évi vallásügyi határozata tette lehetővé. Jelenlegi szervezeti formája az Erdélyi Unitárius Egyház és a Magyarországi Unitárius Egyház 2012. évi újraegyesülése nyomán jött létre.

Az UNITÁRIUS ELNEVEZÉS a latin unus [est Deus] = egy [az Isten] szóból képződött, történeti folytonossága többé-kevésbé végigvezethető a kereszténység két évezredének történetén.
Az egyház alapítója és első püspöke Dávid Ferenc, akinek nevéhez fűződik a híres 1568. évi erdélyi országgyűlési határozat előkészítése, amely a világon először foglalta törvénybe a lelkiismereti  és vallásszabadsághoz való jogot. 
Ugyanakkor e törvénynek köszönhetően Erdély a korabeli vallásszabadság és felekezeti türelem földjévé vált, menedéket nyújtva az akkori Európa türelmetlenebb országaiból eretnekség vádjával elüldözötteknek is.

A dogmáktól mentes, szabadelvű unitárius vallás az Isten-ember kapcsolatot állítja a középpontba. Alapvető tanítása Isten egysége, az ember-Jézus példájának követése, a lélek halhatatlansága, az élet és a teremtett világ feltétlen tisztelete, az eredendően jónak született ember fejlődésének segítése.
A magyar unitárius hitelvekhez hasonló eszmerendszerek az utóbbi két évszázadban a világ más részein is kialakultak (Amerikai Egyesült Államok, Anglia, Csehország, India, Fülöp-szigetek stb.). A különbözó nemzeti unitárius egyházak nem alkotnak szervezeti egységet, azonban számottevő testvéregyházi kapcsolatot ápolnak egymással.

HÍRES UNITÁRIUSOK: János Zsigmond, Heltai Gáspár, Bogáti Fazekas Miklós, Bölöni Farkas Sándor, Brassai Sámuel, Kriza János, Orbán Balázs, Bartók Béla, Balázs Ferenc, Szabédi László, László Gyula, Mikó Imre, Bözödi György, illetve Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, John Adams, Samuel Morse, Ralph Waldo Emerson, Alexander Graham Bell, Linus Carl Pauling [Amerikai Egyesült Államok], Joseph Priestley, Robert Burns, George Stephenson, Charles Darwin, Charles Dickens [Nagy-Britannia].

Ajánlott források:
   www.unitarius.org
   www.unitarius.hu
   www.facebook.com/magyarunitariusegyhaz